Bổ sung một số ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (Aug 3 2022)


Theo đó, các ngành được bổ sung, sửa đổi vào Danh mục các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ gồm có:

- Mã ngành 8140113: Giáo dục và phát triển cộng đồng

- Mã ngành 8310402:Tâm lý học lâm sàng

- Mã ngành 8380101: Luật

- Mã ngành 8460108: Khoa học dữ liệu

- Mã ngành 848010: Trí tuệ nhân tạo

- Mã ngành 8520138: Kỹ thuật hàng hải

- Mã ngành 8860103: Trinh sát kỹ thuật

- Mã ngành 8860107: Kỹ thuật Công an nhân dân

- Mã ngành 8860118: An ninh phi truyền thống

Ngoài các mã ngành được bổ sung tại Danh mục đã sửa đổi một số ngành khác, gồm:

- Mã ngành 8220241: Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

(So với Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT, mã cũ là 6022024)

- Mã ngành 8229042: Quản lý văn hóa

 (So với Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT, mã cũ là 8319042)

- Mã ngành 8229043: Văn hóa so sánh 

(So với Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT, mã cũ là 8319043)

- Mã ngành 8310110: Quản lý kinh tế 

(So với Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT, mã cũ là 8340410)

- Mã ngành 8720110: Y học dự phòng 

(So với Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT, mã cũ là 8720163)

- Mã ngành 8720115: Y học cổ truyền 

(So với Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT, mã cũ là 8720113)

- Mã ngành 8720212: Tổ chức quản lý dược

(So với Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT, mã cũ là 8720412)

- Mã ngành 8860214:Biên phòng 

(So với Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT, mã cũ là 8860215)

- Mã ngành 8720157: Nhãn khoa 

(So với Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT, tên cũ là Mắt (nhãn khoa))

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/ 


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,081,685