Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên (May 19 2020)


Ngày 14/5/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục Đại học thành viên.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29/6/2020 và thay thế Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem nội dung của Thông tư  tại đây


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,195