Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập (May 22 2020)


Ngày 19/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập (Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT). Theo đó mục đích của Thông tư là phát huy quyền làm chủ của Nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, người học và nâng cao trách nhiệm của Hiệu trưởng; tăng cường kỷ luật trong hoạt động của cơ sở giáo dục; góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; phòng chống các hành vi tiêu cực.

 Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ sở giáo dục. 

Xem văn bản chính tại đây 


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,126