05 Nghị định có hiệu lực từ cuối tháng 03/2017 (Mar 21 2017)


1. Quy định đối với đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Ngày 24/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Theo đó, một số quy định đối với hoạt động đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế như sau:

- Người tham gia đặt cược phải đủ 21 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Mức đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng/lần và tối đa 1.000.000 đồng/người chơi/ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược.

- Việc trả thưởng đặt cược có thể theo phương thức trả trưởng cố định hoặc phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu hoặc kết hợp cả hai phương thức.

- Vé đặt cược có thể được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc dữ liệu điện tử, phụ thuộc vào các phương thức phân phối vé đặt cược.

Nghị định 06/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/3/2017.

2. Các Bộ phải cung cấp thông tin cho báo chí ít nhất 03 tháng/lần

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí ít nhất 03 tháng/lần.

Ngoài ra, các cơ quan có thể thông tin cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình qua các hình thức như:

+ Cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan mình.

+ Cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần.

+ Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định.

Nghị định 09/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 30/3/2017.

3. Quy trình tiếp nhận tác phẩm báo chí để lưu chiểu điện tử

Ngày 08/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình, báo điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương.

Theo đó, việc tiếp nhận các tác phẩm báo nói, báo hình, báo điện tử để thực hiện việc lưu chiểu điện tử diễn ra theo quy trình sau:

+ Cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử có văn bản thông báo nội dung phương án kết nối; thời gian, địa điểm kết nối đến cơ quan báo nói, báo hình, báo điện tử.

+ Chậm nhất 10 ngày làm việc từ khi nhận được thông báo, cơ quan báo nói, báo hình, báo điện tử phải có văn bản trả lời, thống nhất việc kết nối với cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử.

+ Cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử kiểm tra, đảm bảo tác phẩm đã được lưu tại hệ thống và xác nhận với cơ quan báo chí sau 15 ngày từ khi nhận được tác phẩm.

+ Cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử tổ chức lưu giữ nguyên trạng nội dung tác phẩm báo chí và phân loại nội dung để lưu giữ phục vụ công tác quản lý.

Nghị định 08/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 30/3/2017.

4. Cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải được bổ sung thêm Vụ Đối tác công – tư theo Nghị định 12/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/3/2017.

5. Nghị định 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc có hiệu lực từ ngày 26/3/2017.

Nguồn: http://thuvienphapluat.vn


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 695,295