Rà soát giải thể các trường đại học hoạt động không hiệu quả (Nov 1 2017)


Nhằm sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực, Ban chấp hành Trung ương có chủ trương về lĩnh vực giáo dục - đào tạo như sau:

- Đối với giáo dục đại học thì sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học hoạt động không hiệu quả, không nhất thiết tỉnh nào cũng phải có trường đại học.

- Tập trung đầu tư chiều sâu, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các trường đại học công lập ở một số lĩnh vực mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

- Đối với giáo dục mầm non, phổ thông thì thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của vùng, miền, địa phương.

Ngoài ra, Nghị quyết 19-NQ/TW còn đưa ra mục tiêu đến năm 2021, tinh giảm ít nhất 10% biên chế các đơn vị sự nghiệp.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 690,485