HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ THI ĐUA


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 80/2015/QH13
Ngày BH: 22/06/2015
Ngày HL: 01/07/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
4KH: 39/2013/QH13
Ngày BH: 06/01/2014
Ngày HL: 06/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
5KH: 14/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012
6KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
7KH: 47/2005/QH11
Ngày BH: 14/06/2005
Ngày HL: 14/06/2005
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005
8KH: 15/2003/QH11
Ngày BH: 07/01/2004
Ngày HL: 07/01/2004
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003
9KH: 91/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 31/07/2017
Ngày HL: 01/10/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng
10KH: 27/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 10/03/2015
Ngày HL: 25/04/2015
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú'
11KH: 65/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 20/08/2014
Ngày HL: 20/08/2014
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
12KH: 28/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 04/04/2013
Ngày HL: 27/05/2013
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
13KH: 39/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 20/06/2012
Ngày HL: 20/06/2012
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Nghị số Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
14KH: 55/2011/NĐ-CP
Ngày BH: 07/04/2011
Ngày HL: 07/04/2011
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
15KH: 42/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 06/01/2010
Ngày HL: 06/01/2010
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Tìm thấy: 22 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
14501/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/12/2018

Ngày HL: 25/12/2018
Hiệu lực: Hết
Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng
26032/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/11/2015

Ngày HL: 26/11/2015
Hiệu lực: Hết
Quy định thi đua khen, khen thưởng của ĐHĐN
34528/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2015

Ngày HL: 27/08/2015
Hiệu lực: Còn
Quy chế về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
45668/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/09/2014

Ngày HL: 30/09/2014
Hiệu lực: Còn
Quy chế về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm nội bộ
57896/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/11/2013

Ngày HL: 26/11/2013
Hiệu lực: Hết
Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến
Tìm thấy: 5 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 712,381