HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ THI ĐUA


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
2KH: 80/2015/QH13
Ngày BH: 22/06/2015
Ngày HL: 01/07/2016
NBH: Quốc hội
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
3KH: 39/2013/QH13
Ngày BH: 06/01/2014
Ngày HL: 06/01/2014
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
4KH: 14/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012
5KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
6KH: 47/2005/QH11
Ngày BH: 14/06/2005
Ngày HL: 14/06/2005
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005
7KH: 15/2003/QH11
Ngày BH: 07/01/2004
Ngày HL: 07/01/2004
NBH: Quốc hội
Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003
8KH: 91/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 31/07/2017
Ngày HL: 01/10/2017
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng
9KH: 27/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 10/03/2015
Ngày HL: 25/04/2015
NBH: Chính phủ
Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú'
10KH: 65/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 20/08/2014
Ngày HL: 20/08/2014
NBH: Chính phủ
Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
11KH: 28/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 04/04/2013
Ngày HL: 27/05/2013
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
12KH: 39/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 20/06/2012
Ngày HL: 20/06/2012
NBH: Chính phủ
Nghị số Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
13KH: 55/2011/NĐ-CP
Ngày BH: 07/04/2011
Ngày HL: 07/04/2011
NBH: Chính phủ
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
14KH: 42/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 06/01/2010
Ngày HL: 06/01/2010
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
15KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
Tìm thấy: 21 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
16032/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/11/2015

Ngày HL: 26/11/2015
Quy định thi đua khen, khen thưởng của ĐHĐN
24528/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2015

Ngày HL: 27/08/2015
Quy chế về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
35668/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/09/2014

Ngày HL: 30/09/2014
Quy chế về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm nội bộ
47896/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/11/2013

Ngày HL: 26/11/2013
Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến
Tìm thấy: 4 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 189,628