HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
31KH: 01/2014/TT-TTCP
Ngày BH: 23/04/2014
Ngày HL: 01/07/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra
32KH: 08/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2014
Ngày HL: 05/05/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên
33KH: 40/2013/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/12/2013
Ngày HL: 10/02/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo
34KH: 39/2013/TT-BGDDT
Ngày BH: 04/12/2013
Ngày HL: 18/01/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
35KH: 07/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 31/10/2013
Ngày HL: 16/12/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
36KH: 08/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 31/10/2013
Ngày HL: 16/12/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
37KH: 06/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 30/09/2013
Ngày HL: 15/11/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định quy trình giải quyết tố cáo
38KH: 05/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 29/07/2013
Ngày HL: 15/09/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo
39KH: 04/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 29/07/2013
Ngày HL: 15/09/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại
40KH: 03/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 10/06/2013
Ngày HL: 10/08/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
41KH: 51/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/12/2012
Ngày HL: 03/02/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
42KH: 97/2010/TT-BTC
Ngày BH: 06/07/2010
Ngày HL: 20/08/2010
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
43KH: 09/2009/TT-BGDĐT
Ngày BH: 07/05/2009
Ngày HL: 21/06/2009
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
44KH: 5972/CT-BGDĐT
Ngày BH: 20/12/2016
Ngày HL: 20/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tìm thấy: 44 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
13677/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/11/2019

Ngày HL: 01/11/2019
Quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại Ban Pháp chế và Thi đua, Ban Thanh tra, Ban Tổ chức cán bộ
23901/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016

Ngày HL: 12/07/2016
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra
33902/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016

Ngày HL: 12/07/2016
Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng
4665/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/02/2016

Ngày HL: 03/02/2016
Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh
57049/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2015

Ngày HL: 31/12/2015
Nội quy tiếp công dân
67052/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2015

Ngày HL: 31/12/2015
Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của ĐHĐN
72952/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2014

Ngày HL: 27/05/2014
Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của ĐHĐN
Tìm thấy: 7 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,652