HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
16KH: 07/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 16/04/2015
Ngày HL: 01/06/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
17KH: 34/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/10/2014
Ngày HL: 01/12/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn thi hành một số điều cuả Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
18KH: 23/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/07/2014
Ngày HL: 01/09/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
19KH: 08/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2014
Ngày HL: 05/05/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên
20KH: 06/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 04/03/2014
Ngày HL: 04/03/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất Quyết định 65/2007/BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012
21KH: 01/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 24/01/2014
Ngày HL: 16/03/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
22KH: 38/2013/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/11/2013
Ngày HL: 13/01/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về quy trình và chi kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
23KH: 26/2013/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/07/2013
Ngày HL: 30/08/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
24KH: 49/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/12/2012
Ngày HL: 01/02/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học
25KH: 33/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 08/08/2011
Ngày HL: 22/09/2011
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ Đại học, Cao đẳng
26KH: 23/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 06/06/2011
Ngày HL: 06/06/2011
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phậm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
27KH: 97/2010/TT-BTC
Ngày BH: 06/07/2010
Ngày HL: 20/08/2010
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
28KH: 62/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 02/01/1228
Ngày HL: 15/02/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
29KH: 5542/BGDĐT-QLCL
Ngày BH: 23/11/2017
Ngày HL: 23/11/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Về việc đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục các trường sư phạm, chương trình đào tạo giáo viên
30KH: 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 03/08/2016
Ngày HL: 03/08/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học
Tìm thấy: 38 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
13219/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 29/06/2015

Ngày HL: 29/06/2015
Quy định đánh giá chương trình đào tạo hàng năm (Phụ lục kèm theo)
2319/HD-ĐHĐN
Ngày BH: 16/01/2015

Ngày HL: 16/01/2015
Hướng dẫn về đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên
Tìm thấy: 2 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,560