HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
16KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
17KH: 08/2017/TT-BNV
Ngày BH: 27/10/2017
Ngày HL: 15/12/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP về thi đua, khen thưởng
18KH: 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP
Ngày BH: 22/06/2016
Ngày HL: 15/08/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội
19KH: 35/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/12/2015
Ngày HL: 16/02/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
20KH: 07/2014/TT-BNV
Ngày BH: 29/08/2014
Ngày HL: 29/08/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ
21KH: 08/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2014
Ngày HL: 05/05/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên
22KH: 97/2010/TT-BTC
Ngày BH: 06/07/2010
Ngày HL: 20/08/2010
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Tìm thấy: 22 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
14501/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/12/2018

Ngày HL: 25/12/2018
Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng
26032/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/11/2015

Ngày HL: 26/11/2015
Quy định thi đua khen, khen thưởng của ĐHĐN
34528/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2015

Ngày HL: 27/08/2015
Quy chế về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
45668/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/09/2014

Ngày HL: 30/09/2014
Quy chế về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm nội bộ
57896/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/11/2013

Ngày HL: 26/11/2013
Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến
Tìm thấy: 5 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,230