Từ 01/3/2022, công đoàn dừng hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (Mar 28 2022)


Theo đó, Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã quyết định:

Dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 01/3/2022.

Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi hỗ trợ cho các đối tượng bị nhiễm COVID-19 trước ngày 01/3/2022 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ được thực hiện chậm nhất đến ngày 31/3/2022.

- Kể từ ngày 01/3/2022, việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (kể cả F0 tử vong) được thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ, thăm hỏi, trợ cấp tại các Quyết định 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở, Quyết định 4291/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/ 


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,081,273