HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 36/2018/QH14
Ngày BH: 20/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
NBH: Quốc hội
Luật Phòng, chống tham nhũng
4KH: 25/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018
Ngày HL: 01/01/2019
NBH: Quốc hội
Luật Tố cáo 2018
5KH: 42/2013/QH13
Ngày BH: 25/11/2013
Ngày HL: 01/07/2014
NBH: Quốc hội
Luật Tiếp công dân năm 2013
6KH: 27/2012/QH13
Ngày BH: 23/11/2012
Ngày HL: 01/02/2013
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012
7KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
8KH: 02/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011
Ngày HL: 01/07/2012
NBH: Quốc hội
Luật Khiếu nại năm 2011
9KH: 03/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011
Ngày HL: 01/07/2012
NBH: Quốc hội
Luật Tố cáo năm 2011
10KH: 01/2007/QH12
Ngày BH: 08/04/2007
Ngày HL: 17/08/2007
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007
11KH: 55/2005/QH11
Ngày BH: 29/11/2005
Ngày HL: 01/06/2006
NBH: Quốc hội
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005
12KH: 30/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 05/03/2020
Ngày HL: 05/03/2020
NBH: Chính phủ
NGhị định về công tác văn thư
13KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
14KH: 31/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 10/04/2019
Ngày HL: 28/05/2019
NBH: Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo
15KH: 64/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 26/06/2014
Ngày HL: 15/08/2014
NBH: Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
Tìm thấy: 51 mục   / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
13677/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/11/2019

Ngày HL: 01/11/2019
Quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại Ban Pháp chế và Thi đua, Ban Thanh tra, Ban Tổ chức cán bộ
22949/KH-ĐHĐN
Ngày BH: 12/09/2019

Ngày HL: 12/09/2019
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
33901/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016

Ngày HL: 12/07/2016
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra
43902/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016

Ngày HL: 12/07/2016
Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng
5665/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/02/2016

Ngày HL: 03/02/2016
Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh
67049/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2015

Ngày HL: 31/12/2015
Nội quy tiếp công dân
77052/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2015

Ngày HL: 31/12/2015
Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của ĐHĐN
82952/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2014

Ngày HL: 27/05/2014
Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của ĐHĐN
Tìm thấy: 8 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,247