HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 36/2018/QH14
Ngày BH: 20/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
NBH: Quốc hội
Luật Phòng, chống tham nhũng
4KH: 25/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018
Ngày HL: 01/01/2019
NBH: Quốc hội
Luật Tố cáo 2018
5KH: 42/2013/QH13
Ngày BH: 25/11/2013
Ngày HL: 01/07/2014
NBH: Quốc hội
Luật Tiếp công dân năm 2013
6KH: 27/2012/QH13
Ngày BH: 23/11/2012
Ngày HL: 01/02/2013
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012
7KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
8KH: 02/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011
Ngày HL: 01/07/2012
NBH: Quốc hội
Luật Khiếu nại năm 2011
9KH: 03/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011
Ngày HL: 01/07/2012
NBH: Quốc hội
Luật Tố cáo năm 2011
10KH: 01/2007/QH12
Ngày BH: 08/04/2007
Ngày HL: 17/08/2007
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007
11KH: 55/2005/QH11
Ngày BH: 29/11/2005
Ngày HL: 01/06/2006
NBH: Quốc hội
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005
12KH: 64/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 26/06/2014
Ngày HL: 15/08/2014
NBH: Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
13KH: 138/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 22/10/2013
Ngày HL: 10/12/2013
NBH: Chính phủ
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
14KH: 78/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2013
Ngày HL: 05/09/2013
NBH: Chính phủ
Về minh bạch tài sản, thu nhập
15KH: 59/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 17/05/2013
Ngày HL: 31/07/2013
NBH: Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Tìm thấy: 42 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
13901/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016

Ngày HL: 12/07/2016
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra
23902/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016

Ngày HL: 12/07/2016
Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng
3665/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/02/2016

Ngày HL: 03/02/2016
Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh
47049/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2015

Ngày HL: 31/12/2015
Nội quy tiếp công dân
57052/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2015

Ngày HL: 31/12/2015
Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của ĐHĐN
62952/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2014

Ngày HL: 27/05/2014
Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của ĐHĐN
Tìm thấy: 6 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 284,723