HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 36/2018/QH14
Ngày BH: 20/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Phòng, chống tham nhũng
4KH: 25/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018
Ngày HL: 01/01/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Tố cáo 2018
5KH: 42/2013/QH13
Ngày BH: 25/11/2013
Ngày HL: 01/07/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Tiếp công dân năm 2013
6KH: 27/2012/QH13
Ngày BH: 23/11/2012
Ngày HL: 01/02/2013
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012
7KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
8KH: 02/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011
Ngày HL: 01/07/2012
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Khiếu nại năm 2011
9KH: 03/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011
Ngày HL: 01/07/2012
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Luật Tố cáo năm 2011
10KH: 01/2007/QH12
Ngày BH: 08/04/2007
Ngày HL: 17/08/2007
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007
11KH: 55/2005/QH11
Ngày BH: 29/11/2005
Ngày HL: 01/06/2006
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005
12KH: 124/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 19/10/2020
Ngày HL: 10/12/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
13KH: 116/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020
Ngày HL: 15/11/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
14KH: 90/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 13/08/2020
Ngày HL: 20/08/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Nghị định về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
15KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
Tìm thấy: 56 mục   / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
14774/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/12/2020

Ngày HL: 29/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh của Đại học Đà Nẵng
24775/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/12/2020

Ngày HL: 29/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Đại học Đà Nẵng
34768/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Ngày HL: 28/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng
42762/QĐ-HĐĐH
Ngày BH: 14/08/2020

Ngày HL: 14/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng
52763/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/08/2020

Ngày HL: 14/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế về công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tại Đại học Đà Nẵng
63677/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/11/2019

Ngày HL: 01/11/2019
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại Ban Pháp chế và Thi đua, Ban Thanh tra, Ban Tổ chức cán bộ
72949/KH-ĐHĐN
Ngày BH: 12/09/2019

Ngày HL: 12/09/2019
Hiệu lực: Còn
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
83901/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016

Ngày HL: 12/07/2016
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra
93902/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016

Ngày HL: 12/07/2016
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng
10665/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/02/2016

Ngày HL: 03/02/2016
Hiệu lực: Hết
Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh
117049/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2015

Ngày HL: 31/12/2015
Hiệu lực: Còn
Nội quy tiếp công dân
127052/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2015

Ngày HL: 31/12/2015
Hiệu lực: Hết
Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của ĐHĐN
132952/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2014

Ngày HL: 27/05/2014
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của ĐHĐN
Tìm thấy: 13 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 712,381