HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA - PHÁP CHẾ


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
4KH: 36/2018/QH14
Ngày BH: 20/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Phòng, chống tham nhũng
5KH: 25/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018
Ngày HL: 01/01/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Tố cáo 2018
6KH: 80/2015/QH13
Ngày BH: 22/06/2015
Ngày HL: 01/07/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
7KH: 42/2013/QH13
Ngày BH: 25/11/2013
Ngày HL: 01/07/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Tiếp công dân năm 2013
8KH: 27/2012/QH13
Ngày BH: 23/11/2012
Ngày HL: 01/02/2013
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012
9KH: 14/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012
10KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
11KH: 02/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011
Ngày HL: 01/07/2012
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Khiếu nại năm 2011
12KH: 03/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011
Ngày HL: 01/07/2012
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Luật Tố cáo năm 2011
13KH: 01/2007/QH12
Ngày BH: 08/04/2007
Ngày HL: 17/08/2007
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007
14KH: 55/2005/QH11
Ngày BH: 29/11/2005
Ngày HL: 01/06/2006
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005
15KH: 130/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 30/10/2020
Ngày HL: 20/12/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Tìm thấy: 69 mục   / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
14775/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/12/2020

Ngày HL: 29/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định về giải quyết khiếu nại,giải quyết tố cáo của ĐHĐN
24774/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/12/2020

Ngày HL: 29/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh của Đại học Đà Nẵng
33677/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/11/2019

Ngày HL: 01/11/2019
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại Ban Pháp chế và Thi đua, Ban Thanh tra, Ban Tổ chức cán bộ
42949/KH-ĐHĐN
Ngày BH: 12/09/2019

Ngày HL: 12/09/2019
Hiệu lực: Còn
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
53901/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016

Ngày HL: 12/07/2016
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra
63902/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016

Ngày HL: 12/07/2016
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng
7665/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/02/2016

Ngày HL: 03/02/2016
Hiệu lực: Hết
Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh
87049/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2015

Ngày HL: 31/12/2015
Hiệu lực: Còn
Nội quy tiếp công dân
97052/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2015

Ngày HL: 31/12/2015
Hiệu lực: Hết
Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của ĐHĐN
104528/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2015

Ngày HL: 27/08/2015
Hiệu lực: Còn
Quy chế về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
115668/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/09/2014

Ngày HL: 30/09/2014
Hiệu lực: Còn
Quy chế về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm nội bộ
122952/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2014

Ngày HL: 27/05/2014
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của ĐHĐN
Tìm thấy: 12 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136