HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
2KH: 10/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/05/2013
NBH: Quốc hội
Bộ Luật Lao động
3KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
4KH: 58/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010
Ngày HL: 01/01/2012
NBH: Quốc hội
Luật viên chức 2010
5KH: 11/2016/NĐ-CP
Ngày BH: 03/02/2016
Ngày HL: 01/04/2016
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
6KH: 56/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 09/06/2015
Ngày HL: 01/08/2015
NBH: Chính phủ
Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
7KH: 05/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 12/01/2015
Ngày HL: 01/03/2015
NBH: Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
8KH: 108/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 20/11/2014
Ngày HL: 10/01/2015
NBH: Chính phủ
Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
9KH: 36/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 22/04/2013
Ngày HL: 10/06/2013
NBH: Chính phủ
Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
10KH: 07/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/01/2013
Ngày HL: 01/03/2013
NBH: Chính phủ
Nghị định của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của NĐ 31/2011/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giáo dục
11KH: 41/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 08/05/2012
Ngày HL: 25/06/2012
NBH: Chính phủ
Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
12KH: 29/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 12/04/2012
Ngày HL: 01/06/2012
NBH: Chính phủ
Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
13KH: 27/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 06/04/2012
Ngày HL: 25/05/2012
NBH: Chính phủ
Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
14KH: 46/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 27/04/2010
Ngày HL: 01/07/2010
NBH: Chính phủ
Về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
15KH: 75/2006/NĐ-CP
Ngày BH: 02/08/2006
Ngày HL: 23/08/2006
NBH: Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục
Tìm thấy: 43 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
11215/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/04/2017

Ngày HL: 10/04/2017
Quy chế bộ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức giữ chức vụ quản lý, Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng
23598/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 16/06/2016

Ngày HL: 16/06/2016
Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN
32211/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/05/2016

Ngày HL: 30/05/2016
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng
41983/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/05/2016

Ngày HL: 10/05/2016
Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
51276/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 11/03/2016

Ngày HL: 11/03/2016
Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chức năng trực thuộc ĐHĐN
6191/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 11/01/2016

Ngày HL: 11/01/2016
Quy định thực hiện kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí
7160/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 07/01/2016

Ngày HL: 07/01/2016
Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHĐN
86980/HD-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2015

Ngày HL: 28/12/2015
Hướng dẫn việc đánh giá phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức
94810/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/09/2015

Ngày HL: 10/09/2015
Quy định đánh giá, xếp loại kết quả lao động để trả lương tăng thêm tại Cơ quan ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc
101112/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 05/03/2015

Ngày HL: 05/03/2015
Quy chế về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc ĐHĐN
11396/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/01/2015

Ngày HL: 21/01/2015
Quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc trong Đại học Đà Nẵng
125118/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/08/2014

Ngày HL: 29/08/2014
Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN
136524/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 11/06/2014

Ngày HL: 11/06/2014
Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức khối cơ quan và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN
146950/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/01/2014

Ngày HL: 12/01/2014
Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc
152021/ĐHĐN
Ngày BH: 01/07/2009

Ngày HL: 01/07/2009
Thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật, phụ cấp độc hại cho viên chức làm việc tại các khu vực thuộc Đại học Đà Nẵng trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Tìm thấy: 15 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 74,781