HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ - THI ĐUA


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
2KH: 06/2022/QH15
Ngày BH: 15/06/2022
Ngày HL: 01/01/2024
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật thi đua, khen thưởng
3KH: 52/2019/QH14
Ngày BH: 25/11/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức
4KH: 45/2019/QH14
Ngày BH: 20/11/2019
Ngày HL: 01/01/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Bộ Luật lao động
5KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
6KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
7KH: 100/2015/QH13
Ngày BH: 27/11/2015
Ngày HL: 01/01/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Bộ Luật Hình sự
8KH: 58/2014/QH13
Ngày BH: 20/11/2014
Ngày HL: 01/01/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Bảo hiểm xã hội 2014
9KH: 39/2013/QH13
Ngày BH: 06/01/2014
Ngày HL: 06/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
10KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
11KH: 58/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010
Ngày HL: 01/01/2012
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật viên chức 2010
12KH: 47/2005/QH11
Ngày BH: 14/06/2005
Ngày HL: 14/06/2005
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005
13KH: 85/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 07/12/2023
Ngày HL: 07/12/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
14KH: 48/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2023
Ngày HL: 15/09/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
15KH: 29/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 03/06/2023
Ngày HL: 20/07/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về tinh giản biên chế
Tìm thấy: 76 mục   / 6 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
11251/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/04/2024

Ngày HL: 04/04/2024
Hiệu lực: Còn
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ-ĐHĐN ngày 28/01/2022 của Giám đốc ĐHĐN
21155/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/03/2024

Ngày HL: 29/03/2024
Hiệu lực: Còn
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng
35005/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/11/2023

Ngày HL: 27/11/2023
Hiệu lực: Còn
Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động của Đại học Đà Nẵng
44794/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/11/2023

Ngày HL: 10/11/2023
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 4274/QĐ-ĐHĐN ngày 15/12/2021 của Giám đốc ĐHĐN
54796/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 10/11/2023

Ngày HL: 10/11/2023
Hiệu lực: Còn
Công văn về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua các trường đại học thành viên năm học 2023-2024
63175/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 27/07/2023

Ngày HL: 27/07/2023
Hiệu lực: Còn
Công văn hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc quản lý viên chức đi đào tạo trong nước khi hết thời gian được cử đi đào tạo
73106/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 24/07/2023

Ngày HL: 01/08/2023
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc giao Hiệu trưởng các trường đại học thành viên quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức
82973/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2023

Ngày HL: 12/07/2023
Hiệu lực: Còn
Quy định quản lý viên chức của ĐHĐN được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu
94513/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 23/11/2022

Ngày HL: 23/11/2022
Hiệu lực: Còn
Bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm các trường đại học thành viên năm học 2022-2023
104036/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 18/10/2022

Ngày HL: 18/10/2022
Hiệu lực: Còn
Quy định tiêu chuẩn bổ sung trong việc xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng
11551/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/01/2022

Ngày HL: 28/01/2022
Hiệu lực: Còn
Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Đại học Đà Nẵng
12150/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 14/01/2022

Ngày HL: 14/01/2022
Hiệu lực: Còn
Tiêu chí đánh giá các đơn vị chức năng của ĐHĐN năm học 2021-2022
134274/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/12/2021

Ngày HL: 15/12/2021
Hiệu lực: Còn
Quy định tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030
1414/NQ-HĐĐH
Ngày BH: 24/09/2021

Ngày HL: 24/09/2021
Hiệu lực: Còn
Quy chế dân chủ trong hoạt động của Đại học Đà Nẵng
1513/NQ-HĐĐH
Ngày BH: 07/09/2021

Ngày HL: 07/09/2021
Hiệu lực: Còn
Nghị quyết vv sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 42 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,048,821