HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ - THI ĐUA


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 52/2019/QH14
Ngày BH: 25/11/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức
4KH: 45/2019/QH14
Ngày BH: 20/11/2019
Ngày HL: 01/01/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Bộ Luật lao động
5KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
6KH: 58/2014/QH13
Ngày BH: 20/11/2014
Ngày HL: 01/01/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Bảo hiểm xã hội 2014
7KH: 39/2013/QH13
Ngày BH: 06/01/2014
Ngày HL: 06/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
8KH: 10/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/05/2013
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Bộ Luật Lao động
9KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
10KH: 58/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010
Ngày HL: 01/01/2012
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật viên chức 2010
11KH: 47/2005/QH11
Ngày BH: 14/06/2005
Ngày HL: 14/06/2005
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005
12KH: 89/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 18/10/2021
Ngày HL: 10/12/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
13KH: 86/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2021
Ngày HL: 01/12/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
14KH: 77/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 01/08/2021
Ngày HL: 01/08/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
15KH: 60/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 21/06/2021
Ngày HL: 15/08/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Tìm thấy: 85 mục   / 6 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
1551/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/01/2022

Ngày HL: 28/01/2022
Hiệu lực: Còn
Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Đại học Đà Nẵng
2150/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 14/01/2022

Ngày HL: 14/01/2022
Hiệu lực: Còn
Tiêu chí đánh giá các đơn vị chức năng của ĐHĐN năm học 2021-2022
34274/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/12/2021

Ngày HL: 15/12/2021
Hiệu lực: Còn
Quy định tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030
414/NQ-HĐĐH
Ngày BH: 24/09/2021

Ngày HL: 24/09/2021
Hiệu lực: Còn
Quy chế dân chủ trong hoạt động của Đại học Đà Nẵng
513/NQ-HĐĐH
Ngày BH: 07/09/2021

Ngày HL: 07/09/2021
Hiệu lực: Còn
Nghị quyết vv sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng
608/NQ-HĐĐH
Ngày BH: 12/07/2021

Ngày HL: 12/07/2021
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng
72390/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/07/2021

Ngày HL: 01/07/2021
Hiệu lực: Còn
Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động của ĐHĐN
8998/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/03/2021

Ngày HL: 12/03/2021
Hiệu lực: Còn
Quy định tiêu chuẩn bổ sung trong việc xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN
94768/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Ngày HL: 28/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng
104343/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/12/2020

Ngày HL: 01/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng
113989/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/11/2020

Ngày HL: 12/11/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự Đại học Đà Nẵng
122762/QĐ-HĐĐH
Ngày BH: 14/08/2020

Ngày HL: 14/08/2020
Hiệu lực: Hết
Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng
13637/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/02/2020

Ngày HL: 21/02/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế phục vụ cộng đồng đối với công chức, viên chức và người lao động tại Đại học Đà Nẵng
14477/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/02/2020

Ngày HL: 14/02/2020
Hiệu lực: Hết
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng được ban hành kèm theo QĐ số 1111/QĐ-ĐHĐN ngày 17/4/2019 của Giám đốc ĐHĐN
153677/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/11/2019

Ngày HL: 01/11/2019
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại Ban Pháp chế và Thi đua, Ban Thanh tra, Ban Tổ chức cán bộ
Tìm thấy: 33 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136