HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 52/2019/QH14
Ngày BH: 25/11/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi 2019
4KH: 10/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/05/2013
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Bộ Luật Lao động
5KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
6KH: 58/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010
Ngày HL: 01/01/2012
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật viên chức 2010
7KH: 135/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 18/11/2020
Ngày HL: 01/01/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định về tuổi nghỉ hưu
8KH: 130/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 30/10/2020
Ngày HL: 20/12/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
9KH: 120/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 07/10/2020
Ngày HL: 01/12/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
10KH: 115/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020
Ngày HL: 29/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
11KH: 106/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 10/09/2020
Ngày HL: 15/11/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
12KH: 90/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 13/08/2020
Ngày HL: 20/08/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Nghị định về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
13KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
14KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
15KH: 88/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 27/07/2017
Ngày HL: 15/09/2017
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Tìm thấy: 67 mục   / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
14343/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/12/2020

Ngày HL: 01/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của ĐHĐN
23989/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/11/2020

Ngày HL: 12/11/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế hoạt động Ban chỉ huy quân sự Đại học Đà Nẵng
32762/QĐ-HĐĐH
Ngày BH: 14/08/2020

Ngày HL: 14/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng
42763/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/08/2020

Ngày HL: 14/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế về công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tại Đại học Đà Nẵng
5477/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/02/2020

Ngày HL: 14/02/2020
Hiệu lực: Hết
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng được ban hành kèm theo QĐ số 1111/QĐ-ĐHĐN ngày 17/4/2019 của Giám đốc ĐHĐN
63677/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/11/2019

Ngày HL: 01/11/2019
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại Ban Pháp chế và Thi đua, Ban Thanh tra, Ban Tổ chức cán bộ
72907/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2018

Ngày HL: 27/08/2018
Hiệu lực: Còn
Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
84076/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/12/2017

Ngày HL: 01/12/2017
Hiệu lực: Còn
Về việc Bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định 199/QĐ-ĐHĐN ngày 10/01/2012.
93295/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/09/2017

Ngày HL: 29/09/2017
Hiệu lực: Còn
Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức
102721/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/08/2017

Ngày HL: 22/08/2017
Hiệu lực: Còn
Bổ sung Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 3598/QĐ-ĐHĐN ngày 16/6/2016
111477/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/04/2017

Ngày HL: 28/04/2017
Hiệu lực: Hết
Về việc bổ sung tiêu chuẩn bộ nhiệm cán bộ
121215/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/04/2017

Ngày HL: 10/04/2017
Hiệu lực: Hết
Quy chế bộ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức giữ chức vụ quản lý, Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng
136685/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 28/11/2016

Ngày HL: 28/11/2016
Hiệu lực: Hết
Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng
143598/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 16/06/2016

Ngày HL: 16/06/2016
Hiệu lực: Còn
Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN
152211/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/05/2016

Ngày HL: 30/05/2016
Hiệu lực: Còn
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 27 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 712,381