HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC VĂN PHÒNG


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
2KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
3KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008
Ngày HL: 01/01/2009
NBH: Quốc hội
Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008
4KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008
Ngày HL: 01/01/2009
NBH: Quốc hội
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
5KH: 30/2000/PL-UBTVQH10
Ngày BH: 28/12/2000
Ngày HL: 01/04/2001
NBH: Quốc hội
Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
6KH: 06/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/01/2013
Ngày HL: 01/03/2013
NBH: Chính phủ
Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
7KH: 43/2011/NĐ-CP
Ngày BH: 01/10/2011
Ngày HL: 13/06/2011
NBH: Chính phủ
Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc công thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
8KH: 09/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 08/02/2010
Ngày HL: 01/04/2010
NBH: Chính phủ
Nghị định sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư
9KH: 52/2009/NĐ-CP
Ngày BH: 03/06/2009
Ngày HL: 20/07/2009
NBH: Chính phủ
Nghị định hướng dẫn luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
10KH: 110/2004/NĐ-CP
Ngày BH: 08/04/2004
Ngày HL: 02/05/2004
NBH: Chính phủ
Nghị định về công tác văn thư
11KH: 33/2002/NĐ-CP
Ngày BH: 28/03/2002
Ngày HL: 12/04/2002
NBH: Chính phủ
Nghị định hướng dẫn pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước
12KH: 32/2015/QĐ-TTG
Ngày BH: 04/08/2015
Ngày HL: 21/09/2015
NBH: Thủ tướng CP
Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn điều lệ Nhà nước
13KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
14KH: 25/2013/QĐ-TTG
Ngày BH: 04/05/2013
Ngày HL: 01/07/2013
NBH: Thủ tướng CP
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
15KH: 115/2008/QĐ-TTG
Ngày BH: 27/08/2008
Ngày HL: 26/09/2008
NBH: Thủ tướng CP
Về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Tìm thấy: 22 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
1964/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/03/2017

Ngày HL: 22/03/2017
Quy chế Quản lý, khai thác, sử dụng các thiết bị tin học,mạng máy tính và thông tin dữ liệu tại Cơ quan Đại học Đà Nẵng
25022/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2016

Ngày HL: 15/08/2016
Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Cơ quan ĐHĐN
31392/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/12/2015

Ngày HL: 03/12/2015
Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ bảo vệ tại Cơ quan ĐHĐN
41858/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/02/2014

Ngày HL: 04/02/2014
Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của Cơ quan ĐHĐN
56653/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/10/2013

Ngày HL: 30/10/2013
Quy chế quản lý, hoạt động Trang thông tin điện tử ĐHĐN
65878/2013/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/09/2013

Ngày HL: 27/09/2013
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
74792/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2013

Ngày HL: 15/08/2013
Nội quy ra vào cơ quan ĐHĐN
81880/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/04/2011

Ngày HL: 26/04/2011
Quy chế về bảo vệ bí mật Nhà nước của ĐHĐN
Tìm thấy: 8 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 135,401