HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC VĂN PHÒNG


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
4KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008
Ngày HL: 01/01/2009
NBH: Quốc hội
Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008
5KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008
Ngày HL: 01/01/2009
NBH: Quốc hội
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
6KH: 30/2000/PL-UBTVQH10
Ngày BH: 28/12/2000
Ngày HL: 01/04/2001
NBH: Quốc hội
Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
7KH: 30/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 05/03/2020
Ngày HL: 05/03/2020
NBH: Chính phủ
NGhị định về công tác văn thư
8KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
9KH: 23/2018/NĐ-CP
Ngày BH: 23/02/2018
Ngày HL: 15/04/2018
NBH: Quốc hội
Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
10KH: 06/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/01/2013
Ngày HL: 01/03/2013
NBH: Chính phủ
Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
11KH: 43/2011/NĐ-CP
Ngày BH: 01/10/2011
Ngày HL: 13/06/2011
NBH: Chính phủ
Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc công thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
12KH: 09/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 08/02/2010
Ngày HL: 01/04/2010
NBH: Chính phủ
Nghị định sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư
13KH: 52/2009/NĐ-CP
Ngày BH: 03/06/2009
Ngày HL: 20/07/2009
NBH: Chính phủ
Nghị định hướng dẫn luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
14KH: 110/2004/NĐ-CP
Ngày BH: 08/04/2004
Ngày HL: 02/05/2004
NBH: Chính phủ
Nghị định về công tác văn thư
15KH: 33/2002/NĐ-CP
Ngày BH: 28/03/2002
Ngày HL: 12/04/2002
NBH: Chính phủ
Nghị định hướng dẫn pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước
Tìm thấy: 29 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
13353/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/10/2018

Ngày HL: 01/10/2018
Quy chế Văn hóa công sở cấp Cơ quan Đại học Đà Nẵng
22610/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2017

Ngày HL: 15/08/2017
Quy trình giải quyết văn bản đến cấp Đại học Đà Nẵng
3964/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/03/2017

Ngày HL: 22/03/2017
Quy chế Quản lý, khai thác, sử dụng các thiết bị tin học,mạng máy tính và thông tin dữ liệu tại Cơ quan Đại học Đà Nẵng
45022/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2016

Ngày HL: 15/08/2016
Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Cơ quan ĐHĐN
51392/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/12/2015

Ngày HL: 03/12/2015
Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ bảo vệ tại Cơ quan ĐHĐN
61858/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/02/2014

Ngày HL: 04/02/2014
Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của Cơ quan ĐHĐN
76653/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/10/2013

Ngày HL: 30/10/2013
Quy chế quản lý, hoạt động Trang thông tin điện tử ĐHĐN
85878/2013/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/09/2013

Ngày HL: 27/09/2013
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
94792/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2013

Ngày HL: 15/08/2013
Nội quy ra vào cơ quan ĐHĐN
101880/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/04/2011

Ngày HL: 26/04/2011
Quy chế về bảo vệ bí mật Nhà nước của ĐHĐN
Tìm thấy: 10 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,102