HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC VĂN PHÒNG


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 29/2018/QH14
Ngày BH: 15/11/2018
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật bảo vệ Bí mật Nhà nước
4KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
5KH: 01/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011
Ngày HL: 01/07/2012
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Lưu trữ
6KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008
Ngày HL: 01/01/2009
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008
7KH: 30/2000/PL-UBTVQH10
Ngày BH: 28/12/2000
Ngày HL: 01/04/2001
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
8KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
9KH: 30/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 05/03/2020
Ngày HL: 05/03/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
NGhị định về công tác văn thư
10KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
11KH: 23/2018/NĐ-CP
Ngày BH: 23/02/2018
Ngày HL: 15/04/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
12KH: 06/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/01/2013
Ngày HL: 01/03/2013
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
13KH: 01/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 03/01/2013
Ngày HL: 01/03/2013
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
NGhị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
14KH: 43/2011/NĐ-CP
Ngày BH: 01/10/2011
Ngày HL: 13/06/2011
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc công thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
15KH: 09/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 08/02/2010
Ngày HL: 01/04/2010
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Nghị định sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư
Tìm thấy: 32 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
14801/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/12/2020

Ngày HL: 30/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Đại học Đà Nẵng
24653/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 23/12/2020

Ngày HL: 23/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Đại học Đà Nẵng
32762/QĐ-HĐĐH
Ngày BH: 14/08/2020

Ngày HL: 14/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng
42763/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/08/2020

Ngày HL: 14/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế về công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tại Đại học Đà Nẵng
53353/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/10/2018

Ngày HL: 01/10/2018
Hiệu lực: Còn
Quy chế Văn hóa công sở cấp Cơ quan Đại học Đà Nẵng
62610/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2017

Ngày HL: 15/08/2017
Hiệu lực: Còn
Quy trình giải quyết văn bản đến cấp Đại học Đà Nẵng
7964/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/03/2017

Ngày HL: 22/03/2017
Hiệu lực: Còn
Quy chế Quản lý, khai thác, sử dụng các thiết bị tin học,mạng máy tính và thông tin dữ liệu tại Cơ quan Đại học Đà Nẵng
85022/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2016

Ngày HL: 15/08/2016
Hiệu lực: Hết
Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Cơ quan ĐHĐN
91392/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/12/2015

Ngày HL: 03/12/2015
Hiệu lực: Còn
Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ bảo vệ tại Cơ quan ĐHĐN
101858/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/02/2014

Ngày HL: 04/02/2014
Hiệu lực: Còn
Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của Cơ quan ĐHĐN
116653/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/10/2013

Ngày HL: 30/10/2013
Hiệu lực: Còn
Quy chế quản lý, hoạt động Trang thông tin điện tử ĐHĐN
125878/2013/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/09/2013

Ngày HL: 27/09/2013
Hiệu lực: Hết
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
134792/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2013

Ngày HL: 15/08/2013
Hiệu lực: Còn
Nội quy ra vào cơ quan ĐHĐN
141880/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/04/2011

Ngày HL: 26/04/2011
Hiệu lực: Còn
Quy chế về bảo vệ bí mật Nhà nước của ĐHĐN
Tìm thấy: 14 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 712,381