HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
16KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
17KH: 25/2013/QĐ-TTG
Ngày BH: 04/05/2013
Ngày HL: 01/07/2013
NBH: Thủ tướng CP
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
18KH: 115/2008/QĐ-TTG
Ngày BH: 27/08/2008
Ngày HL: 26/09/2008
NBH: Thủ tướng CP
Về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
19KH: 23/2016/TT-BTC
Ngày BH: 16/02/2016
Ngày HL: 01/04/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
20KH: 159/2015/TT-BTC
Ngày BH: 15/10/2015
Ngày HL: 30/11/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
21KH: 33/2015/TT-BCA
Ngày BH: 20/07/2015
Ngày HL: 07/09/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
22KH: 33/2015/TT-BCA
Ngày BH: 20/07/2015
Ngày HL: 20/07/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhà nước
23KH: 08/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2014
Ngày HL: 05/05/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên
24KH: 01/2011/TT-BNV
Ngày BH: 19/01/2011
Ngày HL: 05/03/2011
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
25KH: 97/2010/TT-BTC
Ngày BH: 06/07/2010
Ngày HL: 20/08/2010
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Tìm thấy: 25 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
13353/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/10/2018

Ngày HL: 01/10/2018
Quy chế Văn hóa công sở cấp Cơ quan Đại học Đà Nẵng
22610/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2017

Ngày HL: 15/08/2017
Quy trình giải quyết văn bản đến cấp Đại học Đà Nẵng
3964/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/03/2017

Ngày HL: 22/03/2017
Quy chế Quản lý, khai thác, sử dụng các thiết bị tin học,mạng máy tính và thông tin dữ liệu tại Cơ quan Đại học Đà Nẵng
45022/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2016

Ngày HL: 15/08/2016
Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Cơ quan ĐHĐN
51392/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/12/2015

Ngày HL: 03/12/2015
Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ bảo vệ tại Cơ quan ĐHĐN
61858/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/02/2014

Ngày HL: 04/02/2014
Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của Cơ quan ĐHĐN
76653/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/10/2013

Ngày HL: 30/10/2013
Quy chế quản lý, hoạt động Trang thông tin điện tử ĐHĐN
85878/2013/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/09/2013

Ngày HL: 27/09/2013
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
94792/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2013

Ngày HL: 15/08/2013
Nội quy ra vào cơ quan ĐHĐN
101880/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/04/2011

Ngày HL: 26/04/2011
Quy chế về bảo vệ bí mật Nhà nước của ĐHĐN
Tìm thấy: 10 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,912