VĂN BẢN THUỘC LOẠI THÔNG TƯ


TTThông tinTrích yếu
1KH: 09/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 06/06/2022
Ngày HL: 22/07/2022
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Thông tư quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học
2KH: 02/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/01/2022
Ngày HL: 04/03/2022
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
3KH: 42/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 03/11/2020
Ngày HL: 19/12/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GD và ĐT liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
4KH: 40/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/10/2020
Ngày HL: 12/12/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong đại học công lập
5KH: 47/2017/TT-BTC
Ngày BH: 15/05/2017
Ngày HL: 01/07/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP
6KH: 01/2024/TT-TTCP
Ngày BH: 20/01/2024
Ngày HL: 05/03/2024
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực
7KH: 04/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 01/10/2021
Ngày HL: 15/11/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Thông tư quy định về quy trình tiếp công dân do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
8KH: 05/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 01/10/2021
Ngày HL: 15/11/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Thông tư quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
9KH: 06/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 01/10/2021
Ngày HL: 15/11/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
10KH: 07/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 01/10/2021
Ngày HL: 15/11/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Thông tư quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
11KH: 03/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 30/09/2021
Ngày HL: 20/11/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
12KH: 02/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 22/03/2021
Ngày HL: 10/05/2021
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Thông tư quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành
13KH: 01/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 11/03/2021
Ngày HL: 01/05/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
14KH: 07/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 02/05/2024
Ngày HL: 02/11/2024
Hiệu lực: Chưa
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 và thay thế Phụ lục II, III của Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp để sử dụng tại việt Nam
15KH: 04/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/03/2024
Ngày HL: 15/05/2024
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập
Tìm thấy: 136 mục   / 10 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,024,894