VĂN BẢN THUỘC LOẠI THÔNG TƯ


TTThông tinTrích yếu
1KH: 42/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 03/11/2020
Ngày HL: 19/12/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GD và ĐT liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
2KH: 40/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/10/2020
Ngày HL: 12/12/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT xếp lương viên chức giảng dạy trong đại học công lập
3KH: 47/2017/TT-BTC
Ngày BH: 15/05/2017
Ngày HL: 01/07/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP
4KH: 05/2020/TT-BNV
Ngày BH: 09/11/2020
Ngày HL: 09/11/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
5KH: 21/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/07/2020
Ngày HL: 01/10/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành
6KH: 20/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 27/07/2020
Ngày HL: 11/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
7KH: 10/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 14/05/2020
Ngày HL: 29/06/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
8KH: 08/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 23/03/2020
Ngày HL: 08/05/2020
Hiệu lực: Hết
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT và 03/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9KH: 07/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2020
Ngày HL: 05/05/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGĐDT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi tại Thông 01/2019/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10KH: 23/2019/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2019
Ngày HL: 10/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức kèm theo Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
11KH: 12/2019/TT-BNV
Ngày BH: 04/11/2019
Ngày HL: 01/01/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
12KH: 30/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 24/12/2018
Ngày HL: 24/12/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
13KH: 45/2018/TT-BTC
Ngày BH: 07/05/2018
Ngày HL: 02/07/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
14KH: 12/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 16/04/2018
Ngày HL: 01/06/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
15KH: 08/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 12/03/2018
Ngày HL: 27/04/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Tìm thấy: 147 mục   / 10 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 712,381