VĂN BẢN THUỘC LOẠI VĂN BẢN KHÁC


TTThông tinTrích yếu
1KH: 844/KH-BGDĐT
Ngày BH: 09/08/2019
Ngày HL: 09/08/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
2KH: 44/NQ-CP
Ngày BH: 09/06/2014
Ngày HL: 09/06/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
3KH: 10/CT-TTG
Ngày BH: 12/04/2019
Ngày HL: 12/04/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cảu Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
4KH: 5778/BGDĐT-QLCL
Ngày BH: 13/12/2021
Ngày HL: 13/12/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Công văn của Bộ GDĐT về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD
5KH: 18/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/06/2021
Ngày HL: 15/08/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6KH: 874/QĐ-BTTTT
Ngày BH: 17/06/2021
Ngày HL: 17/06/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Bộ Quy tắt ứng xử trên mạng xã hội
7KH: 2085/QLCL-KĐCLGD
Ngày BH: 31/12/2020
Ngày HL: 31/12/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo của Cục Quản lý chất lượng
8KH: 1027/KH-BGDĐT
Ngày BH: 08/10/2020
Ngày HL: 08/10/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học
9KH: 1048/CT-BGDĐT
Ngày BH: 28/04/2020
Ngày HL: 28/04/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Chỉ thị về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học
10KH: 419/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 14/02/2020
Ngày HL: 14/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Về việc bãi bỏ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 28/6/2015
11KH: 420/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 14/02/2020
Ngày HL: 14/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Về việc bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2015
12KH: 1668/QLCL-KĐCLGD
Ngày BH: 31/12/2019
Ngày HL: 31/12/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Về việc thay thế bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn 768/QLCl-KĐCLGD
13KH: 1669/QLCL-KĐCLGD
Ngày BH: 31/12/2019
Ngày HL: 31/12/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Về việc thay thế tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD
14KH: 5623/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 27/11/2017
Ngày HL: 27/11/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Uỷ quyền cho Giám đốc ĐHĐN quyết định cho phép đào tạo chất lượng cao
15KH: 5542/BGDĐT-QLCL
Ngày BH: 23/11/2017
Ngày HL: 23/11/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Về việc đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục các trường sư phạm, chương trình đào tạo giáo viên
Tìm thấy: 22 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,024,895