VĂN BẢN THUỘC LOẠI VĂN BẢN KHÁC


TTThông tinTrích yếu
1KH: 44/NQ-CP
Ngày BH: 09/06/2014
Ngày HL: 09/06/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
2KH: 10/CT-TTG
Ngày BH: 12/04/2019
Ngày HL: 12/04/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cảu Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
3KH: 1048/CT-BGDĐT
Ngày BH: 28/04/2020
Ngày HL: 28/04/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Chỉ thị về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học
4KH: 5623/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 27/11/2017
Ngày HL: 27/11/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Uỷ quyền cho Giám đốc ĐHĐN quyết định cho phép đào tạo chất lượng cao
5KH: 5542/BGDĐT-QLCL
Ngày BH: 23/11/2017
Ngày HL: 23/11/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Về việc đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục các trường sư phạm, chương trình đào tạo giáo viên
6KH: 5347/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 13/11/2017
Ngày HL: 13/11/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Uỷ quyền cho Giám đốc ĐHĐN ký quyết định tổ chức đào tạo một phần chương trình trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng ngoài cơ sở tại các tỉnh thuộc Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm
7KH: 1251/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 28/03/2017
Ngày HL: 28/03/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Uỷ quyền mỏ ngành cho các đại học vùng trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ
8KH: 02/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 16/03/2017
Ngày HL: 16/03/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9KH: 5972/CT-BGDĐT
Ngày BH: 20/12/2016
Ngày HL: 20/12/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10KH: 6078/BGDĐT-GDTX
Ngày BH: 13/12/2016
Ngày HL: 13/12/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
về tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
11KH: 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 03/08/2016
Ngày HL: 03/08/2016
Hiệu lực: Hết
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học
12KH: 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016
Ngày HL: 28/06/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công tác đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
13KH: 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016
Ngày HL: 28/06/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
14KH: 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016
Ngày HL: 28/06/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
15KH: 1480/KTKĐCLGD-KDĐH
Ngày BH: 29/08/2014
Ngày HL: 29/08/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn đánh giá ngoài đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
Tìm thấy: 19 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 712,381