HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC KHÁC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
2KH: 100/2015/QH13
Ngày BH: 27/11/2015
Ngày HL: 01/01/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Bộ Luật Hình sự
3KH: 86/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 24/10/2022
Ngày HL: 01/11/2022
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định số 86/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4KH: 69/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 25/05/2017
Ngày HL: 25/05/2017
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5KH: 14/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 17/07/2023
Ngày HL: 01/09/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học
6KH: 44/NQ-CP
Ngày BH: 09/06/2014
Ngày HL: 09/06/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Tìm thấy: 6 mục  
B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
15369/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 18/12/2023

Ngày HL: 18/12/2023
Hiệu lực: Còn
Quy định chi tiết chế độ làm việc của Giảng viên Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng
22999/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/07/2023

Ngày HL: 14/07/2023
Hiệu lực: Còn
Quy định về việc xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trong chương trình đào tạo đại học hình thức đào tạo từ xa tại ĐHĐN
32897/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 07/07/2023

Ngày HL: 07/07/2023
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức thi bổ trợ theo phương thức TSR của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh
42934/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 07/07/2023

Ngày HL: 07/07/2023
Hiệu lực: Còn
Quy chế tuyển sinh đại học hình thức chính quy của Khoa Y dược
52503/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/06/2023

Ngày HL: 21/06/2023
Hiệu lực: Còn
Quy chế tuyển sinh đại học hình thức chính quy của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh
62254/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/05/2023

Ngày HL: 31/05/2023
Hiệu lực: Còn
Quy chế tuyển sinh đại học hình thức chính quy của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
723/NQ-HĐĐH
Ngày BH: 28/04/2023

Ngày HL: 28/04/2023
Hiệu lực: Còn
Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
81106/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/03/2023

Ngày HL: 22/03/2023
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo Thường xuyên, Đại học Đà Nẵng
912/KGDTC
Ngày BH: 20/03/2023

Ngày HL: 20/03/2023
Hiệu lực: Còn
Bổ sung Phụ lục trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Khoa Giáo dục thể chất về hệ số chức danh giảng dạy
10700/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/02/2023

Ngày HL:
Hiệu lực: Còn
Phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ của Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng
1153/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/01/2023

Ngày HL: 06/01/2023
Hiệu lực: Còn
Quy định xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
125266/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/12/2022

Ngày HL: 30/12/2022
Hiệu lực: Còn
Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Viện VNUK
133756/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/10/2022

Ngày HL: 03/10/2022
Hiệu lực: Còn
Quy định chế độ làm việc của Giảng viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
143162/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/08/2022

Ngày HL: 26/08/2022
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
153156/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2022

Ngày HL: 25/08/2022
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 45 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,029,357