HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC KHÁC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
2KH: 69/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 25/05/2017
Ngày HL: 25/05/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3KH: 1219/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 17/04/2018
Ngày HL: 17/04/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Đại học Đà Nẵng
Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
4KH: 01/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/01/2018
Ngày HL: 14/03/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
5KH: 44/NQ-CP
Ngày BH: 09/06/2014
Ngày HL: 09/06/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Tìm thấy: 5 mục  
B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
12367/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/07/2022

Ngày HL: 04/07/2022
Hiệu lực: Còn
Quy định về việc tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng
22090/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 13/06/2022

Ngày HL: 13/06/2022
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh
3NQ08/NQ-HĐĐH
Ngày BH: 28/01/2022

Ngày HL: 28/01/2022
Hiệu lực: Còn
Quy chế hoạt động của Hội đồng Đại học Đà Nẵng
43527/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/10/2021

Ngày HL: 14/10/2021
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin học liệu và Truyền thông - ĐHĐN
53395/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/10/2021

Ngày HL: 08/10/2021
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa GDQP và An ninh, ĐHĐN
63757/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 11/04/2021

Ngày HL: 11/04/2021
Hiệu lực: Còn
Quyết định ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng tại Khoa Giáo dục QPAN thuộc ĐHĐN
71183/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/03/2021

Ngày HL: 29/03/2021
Hiệu lực: Còn
Quyết định vv công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích luỹ trong chương trình đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
84009/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/11/2020

Ngày HL: 12/11/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định về tổ chức dạy - học thực tập lâm sàng tại Khoa Y Dược - ĐHĐN
92176/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/06/2020

Ngày HL: 30/06/2020
Hiệu lực: Còn
QĐ về việc ban hành Quy định quản lý điểm và học phần tại Khoa Y dược – Đại học Đà Nẵng
104576/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2019

Ngày HL: 31/12/2019
Hiệu lực: Còn
Quy định thi tốt nghiệp ĐH hệ chính quy tại Khoa Y Dược - ĐHĐN
11919/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/03/2019

Ngày HL: 29/03/2019
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1241/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 05/01/2018

Ngày HL: 05/01/2018
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
132605/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2017

Ngày HL: 15/08/2017
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
14151/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 02/08/2017

Ngày HL: 02/08/2017
Hiệu lực: Hết
Quy định mức học phí, lệ phí năm học 2017-2018
15137/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 11/07/2017

Ngày HL: 11/07/2017
Hiệu lực: Còn
Quy định học phí tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh
Tìm thấy: 27 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136