VĂN BẢN THUỘC LOẠI NGHỊ ĐỊNH


TTThông tinTrích yếu
1KH: 115/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020
Ngày HL: 29/09/2020
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
2KH: 90/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 13/08/2020
Ngày HL: 20/08/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Nghị định về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
3KH: 23/2018/NĐ-CP
Ngày BH: 23/02/2018
Ngày HL: 15/04/2018
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
4KH: 01/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 03/01/2013
Ngày HL: 01/03/2013
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
5KH: 97/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 31/12/2023
Ngày HL: 31/12/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều cuả Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
6KH: 85/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 07/12/2023
Ngày HL: 07/12/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
7KH: 72/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 26/09/2023
Ngày HL: 10/11/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
8KH: 48/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2023
Ngày HL: 15/09/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
9KH: 29/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 03/06/2023
Ngày HL: 20/07/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về tinh giản biên chế
10KH: 24/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 14/05/2023
Ngày HL: 01/07/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
11KH: 111/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2022
Ngày HL: 22/02/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định về một số loại hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
12KH: 86/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 24/10/2022
Ngày HL: 01/11/2022
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định số 86/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
13KH: 50/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 02/08/2022
Ngày HL: 15/08/2022
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
14KH: 42/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 24/06/2022
Ngày HL: 15/08/2022
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022
15KH: 38/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 12/06/2022
Ngày HL: 01/07/2022
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Tìm thấy: 66 mục   / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,024,902