HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC CƠ SỞ VẬT CHẤT


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
4KH: 39/2019/QH14
Ngày BH: 13/06/2019
Ngày HL: 01/01/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Đầu tư công 2019
5KH: 83/2015/QH13
Ngày BH: 25/06/2015
Ngày HL: 01/01/2017
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật ngân sách nhà nước 2015
6KH: 49/2014/QH13
Ngày BH: 18/06/2014
Ngày HL: 01/01/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Luật Đầu tư công 2014
7KH: 50/2014/QH13
Ngày BH: 18/06/2014
Ngày HL: 01/01/2015
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Xây dựng 2014
8KH: 43/2013/QH13
Ngày BH: 26/11/2013
Ngày HL: 01/07/2014
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật đấu thầu 2013
9KH: 11/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giá 2012
10KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
11KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008
Ngày HL: 01/01/2009
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008
12KH: 68/2006/QH11
Ngày BH: 29/06/2006
Ngày HL: 01/01/2007
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
13KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
14KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
15KH: 68/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 14/08/2019
Ngày HL: 01/10/2019
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Tìm thấy: 41 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
11425/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/04/2018

Ngày HL: 26/04/2018
Hiệu lực: Còn
Quy định quản lý và sử dụng tài sản công tại Đại học Đà Nẵng
26254/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/08/2015

Ngày HL: 12/08/2015
Hiệu lực: Còn
Quy định về công tác đầu tư
Tìm thấy: 2 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136