Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Lĩnh vực
Loại văn bản
Ngày ban hành
  Select date
  Select date
Hiển thị
Loại
Tìm thấy: 562 mục   / 38 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TTSố ký hiệuTrích yếuHiệu lực
1KH: 2367/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/07/2022
Ngày HL: 04/07/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 2367/QĐ-ĐHĐN Quy định về việc tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà NẵngCòn
2KH: 2090/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 13/06/2022
Ngày HL: 13/06/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 2090/QĐ-ĐHĐN Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt AnhCòn
3KH: 09/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 06/06/2022
Ngày HL: 22/07/2022
NBH: Quốc hội
Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT Thông tư quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại họcCòn
4KH: 05/2022/QĐ-TTg
Ngày BH: 23/03/2022
Ngày HL: 19/05/2022
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định 05/2022/QĐ-TTg Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viênCòn
5KH: 897/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/03/2022
Ngày HL: 15/03/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 897/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản tổ chức thi đánh giá học phần ngoại ngữCòn
6KH: QĐ897/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/03/2022
Ngày HL: 15/03/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định QĐ897/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản tổ chức thi đánh giá học phần ngoại ngữCòn
7KH: 04/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 04/03/2022
Ngày HL: 19/04/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.Còn
8KH: NQ08/NQ-HĐĐH
Ngày BH: 28/01/2022
Ngày HL: 28/01/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định NQ08/NQ-HĐĐH Quy chế hoạt động của Hội đồng Đại học Đà NẵngCòn
9KH: 551/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/01/2022
Ngày HL: 28/01/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 551/QĐ-ĐHĐN Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Đại học Đà NẵngCòn
10KH: 03/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/01/2022
Ngày HL: 04/03/2022
NBH: Quốc hội
Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm nonCòn
11KH: 150/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 14/01/2022
Ngày HL: 14/01/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Công văn 150/ĐHĐN-TCCB Tiêu chí đánh giá các đơn vị chức năng của ĐHĐN năm học 2021-2022Còn
12KH: 46/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/12/2021
Ngày HL: 15/02/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệpCòn
13KH: 33/2021/TT-BYT
Ngày BH: 31/12/2021
Ngày HL: 15/02/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 33/2021/TT-BYT Thông tư quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhCòn
14KH: 4274/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/12/2021
Ngày HL: 15/12/2021
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 4274/QĐ-ĐHĐN Quy định tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030Còn
15KH: 5778/BGDĐT-QLCL
Ngày BH: 13/12/2021
Ngày HL: 13/12/2021
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản khác 5778/BGDĐT-QLCL Công văn của Bộ GDĐT về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGDCòn
Tìm thấy: 562 mục   / 38 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...