NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1773/QĐ-ĐHĐN Quy định về tổ chức và hoạt động các nhóm nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng

Số ký hiệu  1773/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  10/05/2024
Ngày có HL  10/05/2024 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: 1773-quyet-dinhve-to-chuc-va-hoat-dong-cac-nhom-nghien-cuu_1715574767.pdf ( Xem nội dung )
Download: quy-dinh-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cac-nhom-nghien-cuu_1715574767.pdf ( Xem nội dung )
Download: bieu-mau-nhom-nc_1715574767.docx


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 1251/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/04/2024

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 04/04/2024
Đại học Đà NẵngQuyết định 1251/QĐ-ĐHĐN Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ-ĐHĐN ngày 28/01/2022 của Giám đốc ĐHĐN
2KH: 1155/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/03/2024

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 29/03/2024
Đại học Đà NẵngQuyết định 1155/QĐ-ĐHĐN Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng
3KH: 5369/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 18/12/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 18/12/2023
Đại học Đà NẵngQuyết định 5369/QĐ-ĐHĐN Quy định chi tiết chế độ làm việc của Giảng viên Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng
4KH: 5005/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/11/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 27/11/2023
Đại học Đà NẵngQuyết định 5005/QĐ-ĐHĐN Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động của Đại học Đà Nẵng
5KH: 4912/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 20/11/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/11/2023
Đại học Đà NẵngQuyết định 4912/QĐ-ĐHĐN Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học trong các đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng
6KH: 4794/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/11/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 10/11/2023
Đại học Đà NẵngQuyết định 4794/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 4274/QĐ-ĐHĐN ngày 15/12/2021 của Giám đốc ĐHĐN
7KH: 4495/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 19/10/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 19/10/2023
Đại học Đà NẵngQuyết định 4495/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thay thế Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 3279/QĐ-ĐHĐN ngày 29/9/2021 của Giám đốc ĐHĐN
8KH: 2858/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 29/09/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 29/09/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 2858/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo
9KH: 3496/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/08/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 21/08/2023
Đại học Đà NẵngQuyết định 3496/QĐ-ĐHĐN Quy định quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Đại học Đà Nẵng
10KH: 2344/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 14/08/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 14/08/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 2344/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,048,814