HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: 17/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 13/07/2017
Ngày HL: 13/07/2017
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Thông tư Sửa đổi cụm từ "Vụ Hợp tác Quốc tế" và "cục Đào tạo với nước ngoài" thành "cục hợp tác quốc tế"; Cụm từ "Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục" thành "Cục Quản lý chất lượng" tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giao dục nước ngoài cấp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
3KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
4KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
5KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
6KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
7KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
8KH: 86/2018/NĐ-CP
Ngày BH: 06/06/2018
Ngày HL: 01/08/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
9KH: 73/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 08/09/2015
Ngày HL: 25/10/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiếu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
10KH: 73/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 26/09/2012
Ngày HL: 15/11/2012
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
11KH: 69/QĐ-TTG
Ngày BH: 15/01/2019
Ngày HL: 15/01/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định năm 2019 về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
13KH: 08/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 04/03/2014
Ngày HL: 04/03/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định 66/2007/BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2013
14KH: 07/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 04/03/2014
Ngày HL: 04/03/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp
15KH: 72/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 30/11/2007
Ngày HL: 24/12/2007
Hiệu lực: Hết
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng
Tìm thấy: 53 mục   / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
13724/ĐHĐN-ĐBCLGD
Ngày BH: 01/11/2021

Ngày HL: 01/11/2021
Hiệu lực: Còn
Công văn về việc hướng dẫn đo lường đánh giá mức độ chuẩn đầu ra CTĐT của người học
23982/ĐHĐN-ĐBCLGD
Ngày BH: 12/11/2020

Ngày HL: 12/11/2020
Hiệu lực: Còn
Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
32845/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2020

Ngày HL: 25/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN
42846/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2020

Ngày HL: 25/08/2020
Hiệu lực: Còn
Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Đà Nẵng
5319/HD-ĐHĐN
Ngày BH: 16/01/2015

Ngày HL: 16/01/2015
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn về đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên
Tìm thấy: 5 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136