HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
2KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
3KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
4KH: 100/2015/QH13
Ngày BH: 27/11/2015
Ngày HL: 01/01/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Bộ Luật Hình sự
5KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
6KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
7KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
8KH: 86/2018/NĐ-CP
Ngày BH: 06/06/2018
Ngày HL: 01/08/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
9KH: 69/QĐ-TTG
Ngày BH: 15/01/2019
Ngày HL: 15/01/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định năm 2019 về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10KH: 1219/QĐ-HĐĐH
Ngày BH: 17/04/2018
Ngày HL: 17/04/2018
Hiệu lực: Hết
NBH: Đại học Đà Nẵng
Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
11KH: 07/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 04/03/2014
Ngày HL: 04/03/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp
12KH: 08/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 04/03/2014
Ngày HL: 04/03/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định 66/2007/BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2013
13KH: 01/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/02/2024
Ngày HL: 22/03/2024
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
14KH: 14/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 10/10/2022
Ngày HL: 25/11/2022
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
15KH: 02/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/01/2022
Ngày HL: 04/03/2022
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Tìm thấy: 42 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
14960/HD-ĐHĐN
Ngày BH: 23/11/2023

Ngày HL: 23/11/2023
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn khung đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu khoa học
23109/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 24/07/2023

Ngày HL: 24/07/2023
Hiệu lực: Còn
Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Đà Nẵng (cập nhật năm 2023)
323/NQ-HĐĐH
Ngày BH: 28/04/2023

Ngày HL: 28/04/2023
Hiệu lực: Còn
Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
43724/ĐHĐN-ĐBCLGD
Ngày BH: 01/11/2021

Ngày HL: 01/11/2021
Hiệu lực: Còn
Công văn về việc hướng dẫn đo lường đánh giá mức độ chuẩn đầu ra CTĐT của người học
53982/ĐHĐN-ĐBCLGD
Ngày BH: 12/11/2020

Ngày HL: 12/11/2020
Hiệu lực: Còn
Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
62845/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2020

Ngày HL: 25/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN
72846/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2020

Ngày HL: 25/08/2020
Hiệu lực: Hết
Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng
8319/HD-ĐHĐN
Ngày BH: 16/01/2015

Ngày HL: 16/01/2015
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn về đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên
Tìm thấy: 8 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,029,365