VĂN BẢN THUỘC LOẠI QUYẾT ĐỊNH


TTThông tinTrích yếu
1KH: 05/2022/QĐ-TTG
Ngày BH: 23/03/2022
Ngày HL: 19/05/2022
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
2KH: 06/2020/QĐ-TTG
Ngày BH: 21/02/2020
Ngày HL: 15/04/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3KH: 69/QĐ-TTG
Ngày BH: 15/01/2019
Ngày HL: 15/01/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định năm 2019 về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4KH: 1299/QĐ-TTG
Ngày BH: 03/10/2018
Ngày HL: 03/10/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định về phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.
5KH: 18/2017/QĐ-TTG
Ngày BH: 31/05/2017
Ngày HL: 15/07/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
6KH: 117/QĐ-TTG
Ngày BH: 25/01/2017
Ngày HL: 25/01/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
7KH: 418/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/03/2016
Ngày HL: 17/03/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Về phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ
8KH: 72/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/12/2014
Ngày HL: 20/02/2015
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
9KH: 418/QĐ-TTG
Ngày BH: 04/11/2012
Ngày HL: 11/04/2012
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020
10KH: 55/2010/QĐ-TTG
Ngày BH: 09/10/2010
Ngày HL: 26/10/2010
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nghệ doanh nghiệp công nghệ cao
11KH: 157/2007/QĐ-TTG
Ngày BH: 27/09/2007
Ngày HL: 01/10/2007
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Thủ tướng CP
Tín dụng đối với học sinh, sinh viên
12KH: 194/2001/QĐ-TTG
Ngày BH: 21/12/2001
Ngày HL: 01/01/2002
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Thủ tướng CP
Điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg
13KH: 1121/1997/QĐ-TTG
Ngày BH: 23/12/1997
Ngày HL: 01/01/1998
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Thủ tướng CP
Học bổng và trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập
14KH: 2858/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 29/09/2023
Ngày HL: 29/09/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo
15KH: 2344/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 14/08/2023
Ngày HL: 14/08/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tìm thấy: 32 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,029,320