Đại học tư thục được tự chủ quyết định mức thu học phí (Dec 11 2018)


Quốc hội vừa thông qua Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 với nhiều điểm mới nổi bật, đặc biệt là quy định về học phí.

Theo đó, cơ sở giáo dục đại học tư thục, sẽ được tự chủ quyết định mức thu học phí. So với quy định hiện hành chỉ được quyền chủ động xây dựng và quyết định mức thu học phí.

 

Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập, mức thu học phí được xác định như sau:

- Cơ sở giáo dục đại học đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Giáo dục đại học 2012 và tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên được tự chủ xác định mức thu học phí.

- Cơ sở giáo dục ĐH không thuộc trường hợp nêu trên được xác định học phí theo quy định của Chính phủ. Hiện nay, mức thu học phí đang áp dụng theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, quy định mới còn bổ sung "khoản thu dịch vụ khác". Cụ thể, mức thu dịch vụ tuyển sinh và khoản thu dịch vụ khác được xác định trên nguyên tắc tính đủ chi phí hợp lý thực tế phát sinh.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục đại học phải công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí,... cùng với thông báo tuyển sinh và trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học, thay vì chỉ công bố công khai cùng thời điểm với thông báo tuyển sinh như quy định hiện hành.

Luật Giáo dục đại học sửa đổi chính thức có hiệu lực từ 01/07/2019. 

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 690,273