Quy định về cấp lại, cấp đổi Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh (Oct 4 2022)


Ngày 30/8/2022, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH quy định về việc quản lý chứng chỉ GDQP và an ninh như sau:

Cụ thể, trường hợp cấp lại Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninhnhư sau:

- Trường hợp bản chính Chứng chỉ bị mất hoặc hư hỏng mà không sử dụng được, nếu sinh viên đã được cấp Chứng chỉ có yêu cầu thì được cấp lại Chứng chỉ.

Trường hợp Chứng chỉ hư hỏng mà không sử dụng được, khi cấp lại, sinh viên phải nộp lại Chứng chỉ đã cấp.

Chứng chỉ được cấp lại có ghi “Cấp lại” tại mặt sau và cột ghi chú của Sổ cấp Chứng chỉ có ghi “Cấp lại”. Chứng chỉ được cấp lại có giá trị như bản chính;

Bên cạnh đó, trường hợp cấp đổi Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninhnhư sau:

- Trường hợp Chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai, in sai hoặc sinh viên được cấp Chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch theo quy định của pháp luật, nếu sinh viên đã được cấp Chứng chỉ có yêu cầu thì được cấp đổi Chứng chỉ.

Khi cấp đổi, sinh viên được cấp phải nộp lại Chứng chỉ đã cấp.

Chứng chỉ được cấp đổi có ghi “Cấp đổi” tại mặt sau và cột ghi chú của Sổ cấp Chứng chỉ có ghi “Cấp đổi”. Chứng chỉ được cấp đổi có giá trị như bản chính;

Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2022.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/ 


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,081,284