Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Oct 21 2022)


- Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Đại học Đà Nẵng.

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng tích cực tham gia hoạt động phố biến, giáo dục pháp luật.

- Cán bộ, viên chức, người lao động Đại học Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả. 


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,081,286