Hướng dẫn công tác pháp chế năm học 2023-2024 đối với trường đại học, cao đẳng sư phạm (Oct 2 2023)


Theo đó, các trường đại học, cao đẳng sư phạm tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

(1) Về tổ chức, xây dựng đội ngũ người làm công tác pháp chế

- Tiếp tục kiện toàn, phát huy vai trò của tổ chức pháp chế tại đơn vị;

- Cử người làm công tác pháp chế tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ pháp chế do Bộ GDĐT và các Bộ, ngành tổ chức;

- Phối hợp khảo sát, xây dựng, đề xuất tiêu chuẩn người làm công tác pháp chế và mô hình tổ chức pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học, các trưởng cao đẳng sư phạm (khi có yêu cầu).

(2) Về công tác tham mưu, tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường

- Tham gia góp ý dự thảo VBQPPL; văn bản nội bộ về quản lý, điều hành do các cơ quan, đơn vị trong và ngoài trường gửi lấy ý kiến; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản để bảo đảm phù hợp với quy định với các văn bản cấp trên và tình hình phát triển kinh tế- xã hội; phối hợp triển khai nghiên cứu xây dựng Luật Nhà giáo và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực GDĐT;

- Tổ chức pháp chế chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, tham mưu những vấn đề pháp lý quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

(3) Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 599/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành giáo dục, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học, các văn bản mới ban hành liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của nhà trường; văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dạy, người học và người lao động; các quy định mới liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để người dạy, người học và người lao động hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho ngành;

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện điện tử, tin học phục vụ việc giảng dạy, học tập kiến thức pháp luật;

- Tiếp tục quan tâm tăng cường triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với định hướng nêu tại điểm d khoản 1 Phần II Công văn này.

(4) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của Bộ GDĐT (ban hành kèm theo Quyết định 255/QĐ-BGDĐT ngày 17/01/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ phận có liên quan trong việc thực hiện các VBQPPL của Nhà nước, văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà trường.

Xem chi tiết tại Công văn 5132/BGDĐT-PC ngày 21/9/2023.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/ 


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,029,342