Những nội dung cơ quan, tổ chức phải công khai trong phòng chống tham nhũng (Jan 10 2024)


1. Nguyên tắc công khai minh bạch của cơ quan, tổ chức trong phòng chống tham nhũng

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật.

- Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy định của pháp luật.

(Điều 9 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018)

2. Cơ quan, tổ chức phải công khai những nội dung gì trong phòng chống tham nhũng?

Theo Điều 10 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về các nội dung sau đây:

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân;

- Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác;

- Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn;

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp quy định nêu trên mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai, minh bạch theo quy định nêu trên còn phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính.

3. Cơ quan, tổ chức phải công khai trong phòng chống tham nhũng bằng hình thức nào? 

Hình thức công khai bao gồm:

(i) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

(ii) Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

(iii) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan;

(iv) Phát hành ấn phẩm;

(v) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

(vi) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử;

(vii) Tổ chức họp báo;

(viii) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Trường hợp luật khác không quy định về hình thức công khai thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện một hoặc một số hình thức công khai quy định tại các điểm (ii), (iii), (iv), (v), (vi) và (vii). Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể lựa chọn thực hiện thêm hình thức công khai quy định tại điểm (i) và điểm (viii).

(Điều 11 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018)

4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện việc công khai minh bạch trong phòng chống tham nhũng

Trách nhiệm thực hiện việc công khai minh bạch được quy định tại Điều 12 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 như sau:

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện công khai, minh bạch; 

Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về công khai, minh bạch thì phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/ 


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,024,883