Một số văn bản nổi bật đầu năm 2024 (Feb 23 2024)


1. Xây dựng các văn bản quy định liên quan đến cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 31/01/2024 về Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Thủ tướng Chính Phủ ban hành.

Theo đó, Thủ tướng đã đề ra các nội dung về việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

- Xây dựng 3 bảng lương và phụ cấp đối với lực lượng vũ trang.

- Hoàn thiện quy định về cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp với chế độ tiền lương mới.

- Xây dựng Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Xây dựng Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Xây dựng Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát và Kiểm toán.

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới theo thẩm quyền được giao tại Quyết định của Ban Bí thư, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương mới.

Xem chi tiết tại Quyết định 135/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 31/01/2024.

2. Sẽ ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn Nghị định về chế độ tiền lương mới

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 14/QĐ-BNV về Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2024 của Bộ, trong đó ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn Nghị định về chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, sau khi ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (thay thế Nghị định 204/2004/NĐ-CP ) thì Bộ Nội vụ sẽ tiến hành xây dựng, hoàn chỉnh và ban hành các Thông tư hướng dẫn có liên quan đến Nghị định này, bao gồm:

(1) Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

(2) Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

(3) Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức, viên chức.

(4) Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

(5) Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức.

(6) Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công chức, viên chức.

(7) Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

(8) Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

(9) Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp.

(10) Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp theo nghề đối với công chức, viên chức.

(11) Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

(12) Thông tư hướng dẫn thực hiện phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Xem thêm Quyết định 14/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 10/01/2024.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/ 


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,024,926