TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
1KH: 05/2020/TT-BNV
Ngày BH: 09/11/2020
Ngày HL: 09/11/2020
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
2KH: 42/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 03/11/2020
Ngày HL: 19/12/2020
NBH: Quốc hội
Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GD và ĐT liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
3KH: 40/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/10/2020
Ngày HL: 12/12/2020
NBH: Quốc hội
Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT xếp lương viên chức giảng dạy trong đại học công lập
4KH: 21/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/07/2020
Ngày HL: 01/10/2020
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành
5KH: 20/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 27/07/2020
Ngày HL: 11/09/2020
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
Tìm thấy: 147 mục   / 30 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 712,381