HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
16KH: 52/2009/NĐ-CP
Ngày BH: 03/06/2009
Ngày HL: 20/07/2009
NBH: Chính phủ
Nghị định hướng dẫn luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
17KH: 117/QĐ-TTG
Ngày BH: 25/01/2017
Ngày HL: 25/01/2017
NBH: Thủ tướng CP
Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
18KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
19KH: 66/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 25/11/2014
Ngày HL: 15/01/2015
NBH: Thủ tướng CP
Phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
20KH: 418/QĐ-TTG
Ngày BH: 04/11/2012
Ngày HL: 11/04/2012
NBH: Thủ tướng CP
Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020
21KH: 55/2010/QĐ-TTG
Ngày BH: 09/10/2010
Ngày HL: 26/10/2010
NBH: Thủ tướng CP
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nghệ doanh nghiệp công nghệ cao
22KH: 115/2008/QĐ-TTG
Ngày BH: 27/08/2008
Ngày HL: 26/09/2008
NBH: Thủ tướng CP
Về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
23KH: 11/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/05/2017
Ngày HL: 20/06/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”
24KH: 40/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày BH: 25/10/2016
Ngày HL: 12/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
25KH: 12/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/05/2016
Ngày HL: 04/07/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
26KH: 11/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 11/04/2016
Ngày HL: 27/05/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
27KH: 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Ngày BH: 30/12/2015
Ngày HL: 15/02/2016
NBH: Liên bộ
Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
28KH: 11/2015/TT-BKHĐT
Ngày BH: 27/10/2015
Ngày HL: 22/12/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
29KH: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Ngày BH: 22/04/2015
Ngày HL: 08/06/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụkhoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
30KH: 12/2014/TT-BKHCN
Ngày BH: 30/05/2014
Ngày HL: 01/08/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
Tìm thấy: 38 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
11214/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 17/04/2018

Ngày HL: 17/04/2018
Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nắng"
22007/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/06/2017

Ngày HL: 15/06/2017
Về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng
31095/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/02/2016

Ngày HL: 29/02/2016
Quy chế hoạt động của Tạp chí KHCN của ĐHĐN
44030/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/08/2015

Ngày HL: 06/08/2015
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
54031/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng
64043/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng
72681/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại học Đà Nẵng
82682/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
92468/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/05/2015

Ngày HL: 22/05/2015
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng đến năm 2020
10383/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/01/2015

Ngày HL: 21/01/2015
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 10 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,880